Bây giờ là: 11:43:32 on 24.3.2018
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp; Dạy học theo dự án của Sở GD&DT và Bộ GD&DT

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số 3467/GDĐT-TrH

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2012

       Kính gửi :

                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;

                        - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

                        - Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở.

 Thực hiện Công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/11/2012 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 – 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này như sau:

I.- Cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn" dành cho học sinh trung học. 

1. Mục đích của cuộc thi.

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi : Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

3. Sản phẩm dự thi :Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh, dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I đính kèm.

4. Tổ chức cuộc thi.

- Các trường THPT phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

- Các Phòng GD&ĐT Quận, Huyện chỉ đạo các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Các trường THCS nhận bài dự thi của học sinh trường mình và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 21/02/2013. Phòng GD&ĐT Quận, Huyện gửi bài dự thi của học sinh về Sở GD&ĐT trước ngày 28/02/2013.

- Các trường THPT nhận bài dự thi của học sinh trường mình và trực tiếp gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 28/02/2013.

- Địa điểm nhận bài tham dự cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tại Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Trung học). 

- Sở GD&ĐT sẽ tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn các bài dự thi có chất lượng tốt đại diện cho TP.HCM tham gia cuộc thi và gửi về Ban tổ chức cuộc thi tại Bộ GD&ĐT.

- Ban giám khảo sẽ chấm bài dự thi, lựa chọn, xếp giải và công bố kết quả cuộc thi vào cuối tháng 3/2013.

 5. Tiêu chí chấm thi.

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi.

- Giải thưởng dành cho học sinh : giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.

- Phần thưởng dành cho đơn vị : dành cho trường THCS và trường THPT có nhiều bài dự thi đoạt giải.

   II.- Cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp" dành cho giáo viên trung học.

1. Mục đích của cuộc thi.

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới PPDH, đổi mới phương pháp KTĐG kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

2. Đối tượng dự thi : Giáo viên THCS và THPT.

3. Sản phẩm dự thi.

Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm : giáo án, bài giảng; tư liệu dạy học đã sử dụng; tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; sản phẩm của học sinh ... tham gia dự án dạy học này.

4. Hồ sơ dự thi.

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);

- Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).

5. Tổ chức cuộc thi.

- Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT Quận, Huyện và Hiệu trưởng các trường THCS, THPT phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên trong đơn vị.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện, có thể tham gia một hay nhiều hồ sơ dự thi và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức theo quy định sau :

+ Hiệu trưởng các trường THCS tiếp nhận hồ sơ dự thi của giáo viên trong trường và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 21/12/2012. Trưởng phòng GD&ĐT có kế hoạch tiếp nhận các hồ sơ dự thi của các trường THCS trong Quận, Huyện và gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 28/12/2012;

+ Hiệu trưởng các trường THPT tiếp nhận hồ sơ dự thi của giáo viên trong trường và gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 28/12/2012.

- Địa điểm nhận hồ sơ tham dự cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học tại Sở GD&ĐT : Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

- Sở GD&ĐT sẽ tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn các hồ sơ dự thi có chất lượng tốt đại diện cho TP.HCM tham gia cuộc thi và gửi về Ban tổ chức Cuộc thi tại Bộ GD&ĐT.

-  Giáo viên có hồ sơ dự thi được Sở GD&ĐT lựa chọn gửi về Ban tổ chức cuộc thi sẽ được thông báo trước ngày 12/01/2013 và phải đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thi của mình lên trang web của cuộc thi : http://www.pil-network.com/#vi, mục cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học trước ngày 15/01/2013.

- Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải và công bố kết quả cuộc thi vào cuối tháng 01/2013.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học : Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông. 

- Tính liên môn của dự án : Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

- Tính thực tiễn của dự án : Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.

- Cách tổ chức dạy học : Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp KTĐG : Vận dụng PPDH, phương pháp KTĐG làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

- Ứng dụng CNTT : CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học : Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi.

- Giải thưởng dành cho giáo viên : giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải do độc giả bình chọn qua trang web của cuộc thi.

Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi nhận được Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.

- Phần thưởng dành cho đơn vị : dành cho trường THCS và trường THPT có nhiều sản phẩm dự thi nhất.

- Ban tổ chức sẽ chọn 01 Dự án đoạt giải thưởng cao nhất tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế. Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi khu vực hoặc quốc tế được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT.

 Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các Quận, Huyện; Hiệu trưởng các trường THCS và THPT khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại (08) 38.299.681 để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :                                           

- Như trên;

- Ban Giám Đốc (để báo cáo);

- Trung tâm TT&CTGD (để phối hợp);

- Lưu VP, GDTrH, TTTT-CTGD.

     

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

đã ký

 

Nguyễn Hoài Chương

 Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

            A/ Trang bìa

            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

            - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

            - Trường .........................................................................................

            - Địa chỉ:.........................................................................................

            - Điện thoại:.....................................................................................

            - Email:............................................................................................

            - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh):

                        1.............................................................................................

                        2.............................................................................................

                        3.............................................................................................

            B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các ứng dụng CNTT trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

            Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

            - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

            - Trường .........................................................................................

            - Địa chỉ:.........................................................................................

                        Điện thoại:...........................; Email:....................................

            - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):

                        1. Trưởng nhóm:....................................................................

                                    Điện thoại:...........................; Email:............................

                        2.............................................................................................

                        3.............................................................................................

Phụ lục III

Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên

            1. Tên dự án dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của dự án

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.

4. Ý nghĩa của dự án

Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.

Đăng ký CLB lập trình

arduino

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Cẩm nang tuyển sinh

camnang

Video hoạt động trường

Thống kê truy cập

002771344
To day
Yesterday
This week
Last Week
This Month
Last Month
All
242
1486
5247
2760592
17173
13962
2771344

Your IP: 54.198.195.201
Server Time: 2018-03-24 11:43:32